Adatkezelési tájékoztató

Az adatkezelési tájékoztató célja

A Pesterzsébeti Múzeum (1201 Budapest Baross utca 53,; a továbbiakban szolgáltató, adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló   AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE   (a továbbiakban: GDPR) előírja, hogy az   Adatkezelő megfelelő   intézkedéseket   hoz   annak   érdekében,   hogy   az   érintett   részére   a személyes   adatok   kezelésére   vonatkozó,     minden   egyes   tájékoztatást   tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa, továbbá hogy az Adatkezelő elősegíti az érintett jogainak a gyakorlását.

Az érintett előzetes tájékoztatási kötelezettségét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény is előírja.

Az alábbiakban olvasható tájékoztatással e jogszabályi kötelezettségünknek teszünk eleget.

A Pesterzsébeti Múzeum adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a www.pesterzsebetimuzeum.hu/adatvedelem címen.

A Pesterzsébeti Múzeum fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásoktól kellő időben értesíti közönségét.

Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk és kollégánk megválaszolja kérdését.

A Pesterzsébeti Múzeum elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Pesterzsébeti Múzeum a személyes adatokat bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A Pesterzsébeti Múzeum az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

Az adatkezelő adatai

Név: Pesterzsébeti Múzeum

Székhely: 1201 Budapest Baross utca 53.

Telefonszám: 0612831779; 0612890263

Fax:0612890263

E-mail: info@pesterzsebetimuzeum.eu

Honlap: http://www.pesterzsebetimuzeum.hu

            Adatvédelmi tisztviselő

            Név: dr. Mezősi Tímea

            Levelezési cím: 1201 Budapest, Kossuth Lajos tér 1.

            email: adatvedelem@pesterzsebet.hu

A kezelt személyek adatok köre

Az intézménnyel szerződéses kapcsolatban álló vevő adatok (terembérleti, rendezvényekre, azok szervezésére irányuló szerződések), valamint szállítóinak adatai (rendezvények szakmai szolgáltatást nyújtó szerződéses partnereinek nyilvántartott és kezelt adata): név/cégnév; cím/székhely címe; adószám; telefonszám; fax; bankszámlaszám.

Intézmény által szervezett kiállításokon, programokon részvevők adatai: név; cím; telefonszám; e-mail cím.

Hírlevélhez kapcsolódó adatok: név; e-mail cím.

Általános adatkezelési irányelvek

A Pesterzsébeti Múzeum tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve jogszabályi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.

Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket.

Felhívjuk a Pesterzsébeti Múzeum részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.)

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR)

Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

            Tájékoztatáshoz való jog

A Pesterzsébeti Múzeum megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15-22. és a 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

Helyesbítés joga

Az érintett kérheti a Pesterzsébeti Múzeum által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

Törléshez való jog

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a Pesterzsébeti Múzeum indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja

az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre

a személyes adatokat jogellenesen kezelték

a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelésre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése; archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

JOGORVOSLATOK

Panasz az adatvédelmi tisztviselőnél:

Amennyiben a Pesterzsébeti Múzeum adatkezelésével kapcsolatban problémája van, forduljon adatvédelmi tisztviselőnkhöz az adatvedelem@pesterzsebet.hu email címen.

Bírósághoz fordulás joga

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Adatvédelmi hatósági eljárás

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál is lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C

Levelezési cím: 1530 Budapest Pf.:5

Telefon:0613911400

Fax:0613911410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

Egyéb rendelkezések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

A Pesterzsébeti Múzeum a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.